คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

32202  การเขียนโปรแกรม 2                                กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                               เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษา  ปฏิบัติ  แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม  ตัวแปร  คำสั่ง  การตรวจสอบเงื่อนไข  การโต้ตอบกับฟอร์มแบบต่างๆ  การจัดการเซสชัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเว็บ            การออกแบบโปรแกรม  การเขียนและทดสอบโปรแกรม  และการประยุกต์ใช้งาน Web Programming       ด้วยภาษา  PHP, ASP  หรือ  JSP  ได้

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ  ในการเขียน  Web Programming  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน   มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการคิด                การแก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

ผลการเรียนรู้

  1. 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร  คำสั่ง  การตรวจสอบเงื่อนไข  การโต้ตอบกับฟอร์มแบบต่างๆ  การจัดการเซสชัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเว็บ   การออกแบบโปรแกรม  การเขียนและทดสอบโปรแกรมได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  2.          2. มีความรู้และทักษะกระบวนการ ในการเขียน  Web Programming  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน   มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

 

โฆษณา